INTEGRITETSPOLICY

Vi på soda värnar om din personliga integritet och eftersträvar att hålla hög nivå av dataskydd. För oss är det viktigt att du känner dig trygg i hur vi behandlar dina personuppgifter. Nedan kan du läsa hur vi behandlar dina personuppgifter, samt hur dem skyddas. Har du några funderingar så är det bara att kontakta oss. Kontaktuppgifterna hittar du längst ner på denna sida.

VEM ANSVARAR FÖR DE PERSONUPPGIFTER SOM SAMLAS IN?

PR Fashion AB, org.nummer: 5592380827

Köpmansgatan 14 30242 Halmstad

VAD BETYDER PERSONUPPGIFT?

Personuppgift = Alla uppgifter som hänför sig till en levande fysisk person, som direkt eller indirekt kan hänföras till personen. Tex. Namn, adress, personnummer, köphistorik, e-post mm.

Personuppgiftsbehandling = En åtgärd eller kombination av åtgärder beträffande personuppgifter. Exempel: insamling, bokning, registrering, lagring, organisering och strukturering av personuppgifter.

VEM ÄR PERSONUPPGIFTSANSVARIG?

Vi är personuppgiftsansvarig för alla inkommande personuppgifter. Vi är dock personuppgiftbiträde, gentemot den Beställare/Deltagare som lämnar sina personuppgifter och ansvarar för att behandlingen av personuppgifter följer denna policy (enligt principen om ansvarsskyldighet). Policyn fastställs minst en (1) gång per år och uppdateras vid behov.

VART LAGRAS PERSONUPPGIFTERNA?

Vi är skyldiga att vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att skydda personuppgifterna vi behandlar enligt gällande dataskyddslagstiftning. Vi överför inga personuppgifter till ett land utanför EU/ESS, om överföringen inte uppfyller kraven enligt gällande dataskyddsregler.

Personuppgifter som vi samlar in via e-post lagras hos vår e-postleverantör One.com. Kommunikationen skyddas med SSL eller TLS via Outlook 2016.

VILKA PERSONUPPGIFTER SAMLAR VI IN?

Vi behandlar personuppgifter, för att Beställaren/Deltagaren ska kunna använda tjänsten och för att driva, tillhandahålla och underhålla funktionerna i tjänsten.

De uppgifter som finns kan även användas för anonyma, statistiska och interna utvärderingsändamål. Om en Beställare/Deltagare väljer att redigera eller ta bort personlig information från tjänsten, kan kopior vara synliga på cachade och arkiverade sidor, även en tid efter att redigering av den informationen har gjorts.

Vi försöker att arbeta främst genom principen om uppgiftsminimering avseende lagring av personuppgifter, dvs. genom att endast behandla personuppgifter som är nödvändiga, adekvata och relevanta för varje enskilt ändamål. De vanligaste personuppgifter vi behandlar är: namn, personnummer, e-post, adress och telefonnummer (enligt principen om ändamålsbegränsning).

HUR SAMLAR VI PERSONUPPGIFTER?

Fullgörande av köpavtalet. Denna insamling av dina personuppgifter krävs för att vi ska kunna fullgöra våra åtaganden enligt köpavtalet. Om uppgifterna inte lämnas kan våra åtaganden inte fullgöras och vi tvingas neka dig köpet.

Mottagandet av Beställarens/Deltagarens personuppgifter sker genom köp på hemsidan. Personuppgifter förekommer även i mailkorrespondens med säljare/köpare.

Personuppgifterna behandlas varsamt och delas inte till obehöriga. Uppgifter tillhörande säljare/köpare registreras därefter i ett register. Om vi vill registrera fler personuppgifter än vad som är nödvändigt, måste vi först fråga om lov och få ett godkännande.

För att vi ska ha rätt att använda personuppgifter, krävs att vi har så kallad ”rättslig grund” (enligt principen om lagenlighet, korrekthet och öppenhet).

 

TEKNISKA ELLER FUNKTIONELLA KAKOR

5.1.Vissa kakor säkerställer att delar av webbplatsen fungerar korrekt och att dina användarinställningar förblir kända. Genom att placera funktionella kakor gör vi det enklare för dig att besöka vår webbplats. På detta sätt behöver du inte upprepade gånger ange samma information på webbplatsen, exempelvis föremålen i din kundvagn finns kvar tills du har betalat. Vi kan placera dessa kakor utan ditt medgivande.

5.1.1 Vi använder analytiska kakor på webbplatsen som delas med Google. Detta ska anses som en egen entitet och vi rekommenderar att du läser Googles integritetspolicy.

5.1.2 Vi använder inga reklamkakor på webbplatsen.

5.1.3 På vår webbplats använder vi sociala medieknappar för att marknadsföra webbsidor eller dela dessa på sociala nätverk.

Mottagandet av Beställarens/Deltagarens personuppgifter sker genom köp på hemsidan. Personuppgifter förekommer även i mailkorrespondens med säljare/köpare.

Personuppgifterna behandlas varsamt och delas inte till obehöriga. Uppgifter tillhörande säljare/köpare registreras därefter i ett register. Om vi vill registrera fler personuppgifter än vad som är nödvändigt, måste vi först fråga om lov och få ett godkännande.

För att vi ska ha rätt att använda personuppgifter, krävs att vi har så kallad ”rättslig grund” (enligt principen om lagenlighet, korrekthet och öppenhet).

VILKA ÄR INBLANDADE?

Som en del av leveransen och för att vi ska sköta vår bokföring och fakturering korrekt kan vi använda oss av underleverantörer inom eller utanför EU i rollen underbiträde. Vi ska säkerställa att underbiträden åtar sig ansvar som motsvarar de skyldigheter som anges i detta avtal. Beställare/Deltagare ska underrättas innan väsentliga ändringar sker rörande underleverantörer som behandlar deras personuppgifter. En ändring av underleverantör ska inte i sig att betraktas som ett brott mot detta avtal. Genom att godkänna detta avtal accepterar du som Beställare/Deltagare att vi använder oss av underleverantörer på så sätt som beskrivs ovan.

En fullständig lista på underleverantörer kan lämnas ut vid förfrågan.

SAMTYCKE

När du besöker vår webbplats för första gångenvisar vi dig en pop-up med en förklaring om kakor. När du klickar på “Acceptera” samtycker du till att vi använder alla kakor och plug-ins som beskrivs i popup-fönstret och vår cookiepolicy. Du kan inaktivera användningen av kakor via din webbläsare, men observera att vår webbplats kanske inte längre fungerar korrekt om så görs.

AKTIVERA / INAKTIVERA OCH TA BORT KAKOR

Du kan använda din webbläsare för att automatiskt eller manuellt ta bort kakor och du kan ange att vissa kakor inte får placeras. Ett annat alternativ är att ändra inställningarna för din webbläsare för att få ett meddelande varje gång en kaka placeras. För mer information om dessa alternativ, se instruktionerna i hjälpavsnittet i din webbläsare. Observera att vår webbplats kanske inte fungerar korrekt om alla cookies är inaktiverade. Om du tar bort cookies i din webbläsare kommer de att placeras igen efter ditt godkännande när du besöker våra webbplatser igen.

OM DET HÄNDER NÅGOT

Eventuella incidenter rörande personuppgifter som vi behandlar ska utan dröjsmål rapporteras till vår kontaktperson för personuppgiftsärenden. En personuppgiftsincident är exempelvis ett dataintrång eller annat som innebär att vi förlorar kontrollen över de uppgifter vi behandlar. Alla sådana händelser dokumenteras. Vi ska senast inom 72 timmar anmäla incidenten till Datainspektionen.

VILKA RÄTTIGHETER HAR JAG?

  • få tillgång till sina personuppgifter.
  • få felaktiga personuppgifter rättade.
  • få sina personuppgifter raderade eller flyttade.
  • invända mot att personuppgifterna användas för direktmarknadsföring och profilering.

Vänligen kontakta oss för personuppgiftsärenden, om ni vill att något av ovanstående utförs avseende era personuppgifter.

För att säkerställa att vi har en lämplig säkerhetsnivå och att vi hanterar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen, har vi interna rutiner för: gallring av personuppgifter, hur de registrerades rättigheter tillgodoses och för personuppgiftsincidenter. Vi för även en förteckning över personuppgiftsbehandlingen, för att på bästa sätt kunna tillgodose de registrerades rättigheter.

 


OM DU HAR FRÅGOR

info@sodashop.se